Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle Link vào ngày 28 tháng 7 năm 2022 và Mở Rộng Tuyến Ballard Link vào ngày 23 tháng 3 năm 2023. Để biết chi tiết, vui lòng xem thông cáo báo chí tháng 7 năm 2022 cùng Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị và thông cáo báo chí tháng 3 năm 2023 cùng Bản Kiến Nghị Ban Quản Trị. Nhân viên của Sound Transit đang nỗ lực cập nhật trang web này để phản ánh hành động gần đây của Ban Quản Trị.

Chào mừng quý vị

Giới thiệu về dự án

Dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link sẽ tạo ra các kết nối đường sắt nhẹ nhanh chóng, đáng tin cậy cho các trung tâm nhà ở và việc làm đông đúc trên khắp khu vực. Ngoài ra, đường hầm đường sắt hạng mới ở Trung tâm thành phố Seattle sẽ giúp tăng công suất cho toàn bộ hệ thống khu vực để hoạt động hiệu quả. Hai phần mở rộng đường sắt nhẹ riêng biệt này thuộc gói ST3 khu vực mà các cử tri đã phê duyệt cấp vốn đầu tư vào tháng 11 năm 2016.

 • Mở Rộng Tuyến West Seattle Link
  • Bổ sung 4,7 dặm dịch vụ đường sắt nhẹ từ trung tâm thành phố Seattle đến khu vực Alaska Junction tại West Seattle.
  • Gồm có 4 trạm mới từ SODO đến Alaska Junction.
 • Mở Rộng Tuyến Ballard Link
  • Bổ sung 7,1 dặm dịch vụ đường sắt nhẹ từ trung tâm thành phố Seattle đến Ballard, trong đó có một đường hầm mới ở trung tâm thành phố Seattle chỉ phục vụ đường sắt.
  • Gồm có 9 trạm mới từ Chinatown-International District đến Market Street.
Dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link sẽ tạo ra các kết nối đường sắt nhẹ nhanh chóng, đáng tin cậy cho các trung tâm nhà ở và việc làm đông đúc trên khắp khu vực.

Cập nhật dự án

Sau khoảng thời gian nghiên cứu tiếp theo từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định được lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link. Chúng tôi đang nỗ lực cập nhật trang web này để phản ánh hành động gần đây của Ban Quản Trị liên quan đến dự án. Trong khi chờ đợi, hãy đọc Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị và thông cáo báo chí. 

Luôn tham gia!

Nhận bản tin sắp tới về dự án và có cơ hội tham gia với cộng đồng.

Khái Quát

Vào năm 2019, Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định những lựa chọn thay thế ưu tiên và những lựa chọn thay thế khác cần nghiên cứu trong Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Bản Thảo EIS), được công bố vào ngày 28 tháng 1 năm 2022 sau thời gian 90 ngày nhận ý kiến đóng góp của công chúng. Bản Thảo EIS đã đánh giá các lợi ích và tác động có thể có của những lựa chọn thay thế đối với môi trường tự nhiên và môi trường xây dựng cùng với hệ thống giao thông vận tải, đồng thời xác định các biện pháp giảm nhẹ tác động tiềm năng.

Sau khi xét duyệt Bản Thảo EIS và xem xét ý kiến đóng góp của các Bộ Lạc, cơ quan đối tác và cộng đồng, Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và nội dung nghiên cứu cần tiến hành thêm cho dự án Mở Rộng Tuyến Ballard. Tìm hiểu thêm về hành động của Ban Quản Trị Sound Transit trong thông cáo báo chí của chúng tôi và Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị.

Trong Báo Cáo EIS Cuối Cùng, dự kiến sẽ công bố vào cuối năm 2023, Sound Transit sẽ trả lời các ý kiến đóng góp đã nhận trong kỳ nhận ý kiến đóng góp đối với Bản Thảo EIS. Sau khi công bố Báo Cáo EIS Cuối Cùng, Ban Quản Trị sẽ chọn dự án cần triển khai. Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Bản thảo EIS) và Tóm tắt Bình luận Công chúng (Draft EIS Agency and Public Comment Summary Report) trình bày thông tin tổng quan về các chủ đề lấy ý kiến đóng góp cùng với phụ lục của tất cả các ý kiến đóng gópđã nhận.

An image of the West Seattle and Ballard Link Extensions project map that displays the preferred alternatives and other alternatives we are currently evaluating. The map also includes station locations, and describes if an alternative is elevated, in a tunnel or at-grade.
Lựa chọn thay thế ưu tiên và các lựa chọn thay thế khác mà chúng tôi hiện đang đánh giá.

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn thay thế

Chọn một đoạn đường bên dưới để xem các lựa chọn về tuyến đường và trạm, cũng như so sánh cấp độ cao giữa các lựa chọn thay thế trong Bản Thảo EIS.

Tính công bằng và hòa nhập trong xét duyệt môi trường

Sound Transit cam kết lấy các cộng đồng phân bố dọc theo hành lang dự án làm trung tâm và thu hút sự tham gia của các cộng đồng da màu, người có thu nhập thấp, xuyên suốt quy trình lấy ý kiến công chúng. Trong quá trình xét duyệt môi trường, Sound Transit sẽ tiến hành một cuộc phân tích công bằng môi trường và kết quả phân tích này sẽ được đưa vào Bản Thảo EIS. Phân tích này sẽ:

 • Mô tả về nhân khẩu học của hành lang dự án.
 • Đánh giá xem dự án có tác động không tương xứng tới các cộng đồng người da màu và có thu nhập thấp không.
 • Xem xét lợi ích tiềm năng của dự án như cải thiện quyền tiếp cận cơ hội.
 • Ghi chép các nỗ lực thu hút sự tham gia của các cộng đồng người da màu và thu nhập thấp trong quy trình lập kế hoạch và thông tin có được từ các nỗ lực tiếp cận cộng đồng.

Cùng với phân tích công bằng môi trường trong Bản Thảo EIS, Sound Transit và City of Seattle đã hợp tác để ứng dụng một Bộ Công Cụ Công Bằng Chủng Tộc (Racial Equity Toolkit, RET) cho từng giai đoạn lập kế hoạch, bao gồm giai đoạn xây dựng các lựa chọn thay thế trước đây và giai đoạn xét duyệt môi trường hiện tại. RET vạch ra một quy trình và đặt ra một bộ câu hỏi để định hướng lập dự án, thực hiện và đánh giá dự án nhằm thúc đẩy tính công bằng chủng tộc. Quy trình RET bắt đầu từ sớm trong quá trình lập dự án, cung cấp thông tin để phân tích dữ liệu, đánh giá kỹ thuật và xác định trọng tâm, mức độ tham gia của cộng đồng.

Trong suốt giai đoạn xét duyệt môi trường, RET phát triển dựa trên đánh giá công bằng môi trường cho dự án này, ghi chép lại các tác động và lợi ích tiềm tàng của dự án cùng ý kiến phản hồi của cộng đồng. Tuy nhiên, do quy trình RET chịu sự định hướng của một khung chương trình khác ngoài các yêu cầu về công bằng môi trường trong EIS, báo cáo về quy trình RET và kết quả tìm hiểu có cấu trúc khác, với định hướng xoay quanh kết quả RET cho dự án. Hiện đã có một bản thảo báo cáo RET về quy trình, các yêu cầu, kết quả và kết quả tìm hiểu.

Các Lựa Chọn Thay Thế Interbay/Ballard

So Sánh Các Lựa Chọn Thay Thế ở Interbay/Ballard

Các Lựa Chọn Thay Thế South Interbay

So Sánh Các Lựa Chọn Thay Thế ở South Interbay

Các lựa chọn Thay thế Downtown

So Sánh Các Lựa Chọn Thay Thế ở Downtown

Các lựa chọn Thay thế Chinatown-International District

So Sánh Các Lựa Chọn Thay Thế ở Chinatown-International District

Các lựa chọn Thay thế SODO

So Sánh Các Lựa Chọn Thay Thế ở SODO

Các lựa chọn Thay thế Duwamish

So Sánh Các Lựa Chọn Thay Thế ở Duwamish

Các lựa chọn Thay thế West Seattle Junction/Delridge

So Sánh Các Lựa Chọn Thay Thế ở West Seattle

Chúng tôi đã trải qua những gì để đến được giai đoạn này?

Bản Thảo EIS

Tìm hiểu thêm về Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Environmental Impact Statement, EIS)

Bản Thảo EIS cho dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link đã được xây dựng để giúp cho Sound Transit, cũng như các tổ chức đối tác và công chúng hiểu rõ hơn về những lợi ích và tác động tiềm tàng của dự án.

Bản Thảo EIS:

 • Chỉ ra các lựa chọn thay thế đang được xem xét.
 • Mô tả các lợi ích và tác động môi trường tiềm tàng của mỗi lựa chọn thay thế.
 • Đề xuất các hành động sẽ giúp giảm nhẹ tác động.

Thời gian chính thức nhận ý kiến đóng góp của công chúng cho Bản Thảo EIS đã kết thúc vào ngày 28 tháng 4 năm 2022. Bản thảo báo cáo tác động môi trường (bản thảo EIS) và duyệt thảo ý kiến của công chúng cho biết tổng quát ý kiến chung phụ thêm với những ý kiến đã nhận được. Phân tích trong Bản Thảo EIS và các ý kiến đóng góp nhận được sẽ giúp Ban Quản Trị Sound Transit có được thông tin khi xác nhận hoặc sửa đổi những lựa chọn thay thế đã được ưu tiên. EIS Cuối Cùng sẽ bao gồm cả các phản hồi cho ý kiến đóng góp về Bản Thảo EIS.

Quý vị muốn xem lại Bản Thảo EIS?

Mặc dù thời gian chính thức nhận ý kiến đóng góp của công chúng hiện đã kết thúc, quý vị vẫn có thể tìm hiểu Bản Thảo EIS. Bản Tóm Tắt Chính trình bày thông tin tổng quan về Bản Thảo EIS. Bản tóm tắt sẽ trình bày ngắn gọn Bản Thảo EIS để giúp người đọc nhanh chóng hiểu được dự án.

Mục Lục Bản Thảo EIS

*Sound Transit đã được thông báo về lỗi dịch trong Bản tóm tắt điều hành EIS bản thảo tiếng Trung giản thể trong Bảng ES5 trên trang ES-29. Lỗi dịch đó hiện đã được sửa chữa.

Quý vị có thể xem trực tuyến toàn bộ tài liệu Bản Thảo EIS. Xem Hướng Dẫn cho Người Đọc bên dưới để được hướng dẫn cách đọc tài liệu.

Chương 1

Nêu rõ các vấn đề mà dự án sẽ giải quyết và lý do dự án giao thông công cộng này cần được đầu tư.

Chương 2

Mô tả các lựa chọn thay thế được đánh giá trong Bản Thảo EIS.

Chương 3

Trình bày nội dung phân tích hệ thống giao thông hiện hữu trong khu vực dự án và thảo luận các tác động tiềm tàng của các lựa chọn thay thế này đối với cơ sở vật chất và hoạt động đi lại trong khu vực cũng như hoạt động khai thác giao thông công cộng. Thảo luận về lượng hành khách và giờ hành trình cho từng tuyến cũng như ảnh hưởng của việc đậu xe, ngoài khả năng tiếp cận của người đi bộ và người đi xe đạp tại khu vực trạm.

Chương 5

Mô tả ảnh hưởng của dự án đối với một tài nguyên cụ thể, kết hợp với các ảnh hưởng trước đây, hiện tại và trong tương lai của các dự án khác. Việc đánh giá tác động tổng hợp có thể xác định các hệ quả mà nếu chỉ xem xét dự án đơn lẻ thì có thể chưa rõ ràng.

Chương 6

Đánh giá xem các lựa chọn thay thế Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link đáp ứng mục đích và nhu cầu của dự án như thế nào. Phần này cũng tổng hợp các lợi ích và tác động của từng lựa chọn thay thế.

*Phụ Mục I được giữ lại cho kế hoạch giảm nhẹ và sẽ được đưa vào EIS Cuối Cùng.

Quý vị muốn xem khái quát nhanh?

Hãy sử dụng các liên kết trong trình đơn thả xuống bên dưới để giúp điều hướng trong Bản Thảo EIS và tìm thêm thông tin về một chủ đề cụ thể nào đó.

Further studies

Nghiên cứu thêm

Sau khoảng thời gian nghiên cứu tiếp theo từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, Ban Quản Trị Sound Transit đã xác định được lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án Mở Rộng Tuyến Ballard Link. Chúng tôi đang nỗ lực cập nhật trang web này để phản ánh hành động gần đây của Ban Quản Trị liên quan đến dự án. Trong khi chờ đợi, hãy đọc Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trịthông cáo báo chí.

Để tìm hiểu thêm về các nghiên cứu tiếp theo, hãy đọc Bản Kiến Nghị của Ban Quản Trị từ tháng 7 năm 2022. Để biết tổng quan về  kết quả, hãy đọcBản Tóm Tắt Chung và báo cáo hoặcBản Tóm Tắt Về Hoạt Động Tương Tác trong Các Nghiên Cứu Tiếp Theo. Các mô tả và phát hiện chính cho mỗi nghiên cứu tiếp theo được bao gồm bên dưới theo phân đoạn.  

Hãy theo dõi trang này hoặc đăng ký nhận thông tin cập nhật qua email để tìm hiểu về các nỗ lực nghiên cứu thêm.

Lập Kế Hoạch cho Trạm

Chúng tôi đang nghiên cứu nhiều giải pháp thay thế nhà ga ở mỗi khu phố. Dưới đây là hình ảnh một số khái niệm ban đầu về khả năng tiếp cận và kết nối của nhà ga lân cận, dựa trên sự tham gia của cộng đồng và ý kiến phản hồi của các cơ quan từ cuối năm 2019. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin về các nhà ga này, trong đó bao gồm các khái niệm quy hoạch nhà ga ban đầu, khi công bố Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (EIS). Trong khi chờ đợi, hãy nhấp vào nhà ga bên dưới để xem xét bản đồ thể hiện các lối vào và kết nối nhà ga tiềm năng dành cho người đi bộ, chạy xe, đạp xe và sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Chúng tôi đã nghe được thông tin gì từ cộng đồng

Sound Transit đã tổ chức vô số các diễn đàn cũng như một buổi khai trương trực tuyến vào mùa thu năm 2019 và yêu cầu đóng góp ý kiến về những vấn đề sau:

 • Quý vị quan tâm về những gì ở trong cộng đồng?
 • Làm sao một nhà ga đường sắt hạng nhẹ có thể phục vụ tốt nhất cho cộng đồng của quý vị?
 • Những điểm đến quan trọng trong cộng đồng của quý vị là gì? Quý vị đi đâu cho các hoạt động hàng ngày của mình?
 • Quý vị di chuyển quanh khu vực đến những điểm đến này bằng gì?
 • Trong tương lai, khi quý vị đến nhà ga, sẽ có những gì tại và gần nhà ga?

Xem bản tóm tắt (24MB PDF) để biết thêm thông tin chi tiết về những thông tin chúng tôi đã nghe được.

Báo Cáo Tiến Độ Lập Kế Hoạch cho Trạm

Sound Transit, City of Seattle, King County Metro và các tổ chức đối tác khác như Port of Seattle đã làm việc suốt năm 2020 và 2021 để đánh giá các lựa chọn thay thế cho trạm trong Bản Thảo EIS và nêu ra các ý tưởng, đề xuất tương xứng với các ưu tiên của cộng đồng mà chúng tôi đã tiếp thu được. Nỗ lực này được tổng hợp và trình bày trong một bản Báo Cáo Tiến Độ Lập Kế Hoạch cho Trạm mà chúng tôi công bố cùng với Bản Thảo EIS để giúp cộng đồng hiểu thêm về các cơ hội và thách thức của các lựa chọn thay thế khác nhau. Xin tham khảo báo cáo tiến độ này để biết thêm chi tiết (liên kết ở bên dưới)

Learn about WSBLE project station planning in this video.

Nhà ga

Chọn một trạm để xem bản đồ và kế hoạch của các lựa chọn thay thế cho trạm khác nhau, bao gồm vị trí lối ra vào trại, cách tiếp cận trạm và cơ hội phát triển và tạo không gian công cộng quanh trạm đó.

Nhóm Cố Vấn Cộng Đồng

Khái Quát

Chúng tôi đã nghiên cứu nhiều tuyến đường sắt hạng nhẹ và địa điểm trạm (được gọi là những lựa chọn thay thế) và công chúng đã có cơ hội đóng góp ý kiến trong thời gian nhận ý kiến đóng góp của công chúng về Bản Thảo EIS đầu năm 2022.

Ngoài các ý kiến đóng góp của công chúng mà Sound Transit đã nhận được về Bản Thảo EIS, cơ quan còn thành lập các Nhóm Cố Vấn Cộng Đồng (Community Advisory Group, CAG) để tạo một diễn đàn khác nhằm chia sẻ thông tin và cộng tác với các thành viên cộng đồng về các vấn đề và sự cân bằng khi chúng tôi nỗ lực hoàn thành dự án trong đúng thời gian và phạm vi cho phép. Phản hồi từ các nhóm này cùng với tất cả ý kiến đóng góp nhận được trong thời gian nhận ý kiến đóng góp của công chúng sẽ được gửi tới Ban Quản Trị Sound Transit trước khi họ xác nhận hoặc sửa đổi lựa chọn thay thế ưu tiên cho dự án WSBLE.

Chủ Sở Hữu Bất Động Sản

Để có thể xây dựng dự án Mở Rộng Tuyến West Seattle và Ballard Link, Sound Transit sẽ cần mua và sử dụng bất động sản của tư nhân. Trong một số trường hợp, điều này sẽ đồng nghĩa với việc cần di dời cư dân khỏi nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh của họ.

Quy trình thu mua bất động sản của Sound Transit sẽ đối xử công bằng với các chủ sở hữu và người thuê bất động sản, đề nghị Bồi Thường Thích Đáng (Just Compensation) và quyền lợi di dời thích hợp, giảm thiểu những khó khăn và sẵn sàng trao đổi với tất cả các bên liên quan. Chúng tôi nhận thấy rằng khả năng bị di dời khỏi nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh có thể khá khó khăn. Vì vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ quý vị trong suốt quy trình này.

Sound Transit có những chính sách và quy trình cụ thể, trong đó mô tả cách mà cơ quan này sẽ làm việc với chủ sở hữu và người thuê bất động sản xuyên suốt quá trình thu mua. Chúng tôi tuân thủ luật liên bang, tiểu bang và địa phương trong quá trình thu mua bất động sản, mà cụ thể hơn là Đạo Luật Thống Nhất về Chính Sách Hỗ Trợ Di Dời và Thu Mua Bất Động Sản (Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Policies Act), cũng như luật tiểu bang.

Tiến Độ Thu Mua Bất Động Sản

Giữa Năm 2021 Công bố Tiền Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Bản thảo EIS)

 • Sound Transit liên lạc với các chủ sở hữu bất động sản có thể bị ảnh hưởng

Đầu Năm 2022 Công bố Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Bản thảo EIS)

 • Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Bản thảo EIS) được công bố rộng rãi để người dân xem xét và cho ý kiến
 • Ban Quản Trị Sound Transit xác nhận hoặc điều chỉnh lựa chọn thay thế ưu tiên sau khi khép lại giai đoạn góp ý

2023 Báo Cáo Tác Động Môi Trường Cuối Cùng (EIS Cuối Cùng)

 • Ban Quản Trị Sound Transit lựa chọn dự án sẽ thi công

2023-2027 Thiết Kế Cuối Cùng

 • Sound Transit identifies property rights needed to construct, operate and maintain the system
 • Ban Quản Trị Sound Transit ủy quyền thu mua bất động sản
 • Sound Transit sẽ tiến hành công tác thẩm định để xác định giá trị thị trường hợp lý của bất động sản cần đến cho dự án
 • Sound Transit sẽ hỗ trợ di dời cho những người dân và doanh nghiệp phải chuyển đi để lấy chỗ cho dự án, bao gồm giới thiệu tới các bất động sản tương đương và chi trả chi phí chuyển dời địa điểm
 • Nhân viên Sound Transit sẵn sàng hỗ trợ các chủ sở hữu bất động sản và người huê xuyên suốt quy trình này

Trong thời gian chờ công bố EIS Cuối Cùng, khi mà chưa có các quyết định cụ thể, chúng tôi biết rằng giai đoạn bất ổn này này có thể khiến quý vị căng thẳng, và chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Nếu quý vị vẫn còn câu hỏi khác hoặc muốn tổ chức một buổi họp trực tuyến, xin liên lạc với nhóm tiếp cận của chúng tôi tại wsblink@soundtransit.org hoặc theo số 206-903-7229.

Câu Hỏi Thường Gặp

A Link light rail train travels over a roadway on an elevated track with Mt. Rainier in the background.
Các phương án mà chúng tôi hiện đang nghiên cứu trong Bản Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Bản thảo EIS) bao gồm cả phần đường ray ngầm và trên cao như ở trên.

Hãy tham gia

Quý vị có nhiều dịp để tham gia dự án trong giai đoạn góp ý cho Bản Thảo EIS và sau đó nữa.

Vui lòng cho biết quý vị có tham gia sự kiện nhà mở khởi động tại CID hay không

community discussion icon
Hãy tham gia cùng Sound Transit, Thành Phố Seattle và các cơ quan đối tác khác tại sự kiện nhà mở khởi động tại Khu Phố Tàu-Quốc Tế (CID) sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 10 năm 2022 tại Union Station. Tìm hiểu những thông tin mới nhất về dự án và đưa ra những ý tưởng sẽ giúp định hình cách thu hút sự tham gia và phạm vi nghiên cứu của chúng tôi trong vài tháng tới.

Nói chuyện với nhân viên dự án

community discussion icon
Lên lịch một cuộc họp ảo kéo dài 20 phút với các nhóm dự án của chúng tôi để thảo luận về các câu hỏi của bạn.

Hãy tích cực tham gia

community discussion icon
Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội @SoundTransit

Liên hệ với chúng tôi

community discussion icon
Gọi tới số máy của dự án là 206-903-7229 để trò chuyện với một chuyên viên tương tác cộng đồng
community discussion icon
Gởi các câu hỏi, lo ngại hoặc ý kiến qua email về: wsblink@soundtransit.org
Hai người cùng xem thông báo của dự án.
Ý kiến đóng góp của quý vị có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự thành công của dự án.