Alaska Junction

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm ga sau đây trên Alaska Junction.

Trạm Ga Tàu Trên Cao Fauntleroy Way

Trạm Ga Tàu Trên Cao 41st/42nd Avenue

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 41st Avenue

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 42nd Avenue

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm Ngắn 41st Avenue