Alaska Junction

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm ga sau đây trên Alaska Junction.

Xem Báo Cáo Tiến Độ Lập Kế Hoạch cho Trạm để biết thêm chi tiết (16MB).

Trạm Ga Tàu Trên Cao Fauntleroy Way

Trạm Ga Tàu Trên Cao 41st/42nd Avenue

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 41st Avenue

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 42nd Avenue

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm Ngắn 41st Avenue