Avalon

Sound Transit đang nghiên cứu một vài giải pháp thay thế trạm ga sau đây ở Avalon.

  • Trạm Avalon Trên Cao (liên kết với Phương Án Thay Thế Trạm Ga 41st/42nd Avenue Trên Cao, Phương Án Thay Thế Trạm Ga Fauntleroy Way Trên Cao và Phương Án Thay Thế Ga Tàu Điện Ngầm Ngắn ở 41st Avenue) (Phương án thay thế ưu tiên)
    • Trạm ga tàu trên cao ở Southwest Genesee Street theo hướng Tây Nam và phía Đông Fauntleroy Way Southwest
  • Trạm Ga Tàu Điện Ngầm Avalon (liên kết với Phương Án Thay Thế Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 41st Avenue và Phương Án Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 42nd Avenue) (Phương án thay thế ưu tiên khi có nguồn tài trợ bên thứ ba )
    • Trạm ga tàu điện ngầm ở Southwest Genesee Street Tây Nam dưới Fauntleroy Way Southwest và 35th Avenue Southwest
  • Trạm Ga Cắt Duy Trì Avalon (liên kết với Phương Án Thay Thế Trạm Ga Tàu Điện Ngầm Trung 41st Avenue)
    • Trạm ga cấp dưới ở phía Nam Fauntleroy Way Southwest dưới Southwest Genesee Street và 35th Avenue Southwest

Xem Báo Cáo Tiến Độ Lập Kế Hoạch cho Trạm để biết thêm chi tiết (8MB).

Trạm Ga Trên Cao Avalon Street (liên kết với Phương Án Thay Thế Trạm Ga 41st/42nd Avenue Trên Cao, Phương Án Thay Thế Trạm Ga Fauntleroy Way Trên Cao và Phương Án Thay Thế Ga Tàu Điện Ngầm Ngắn ở 41st Avenue)

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm Avalon (liên kết với Phương Án Thay Thế Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 41st Avenue và Phương Án Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 42nd Avenue)

Trạm Ga Cắt Duy Trì Avalon (liên kết với Phương Án Thay Thế Trạm Ga Tàu Điện Ngầm Trung 41st Avenue)