Ballard

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm sau đây ở Ballard.

Trạm Ga Trên Cao 14th Avenue

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm ở 14th Avenue

Trạm Ga Trên Cao 15th Avenue

Trạm Tàu Điện Ngầm ở 15th Avenue