Delridge

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm ga sau đây ở Delridge.

 • Trạm Ga Trên Cao trên Dakota Street (Lựa chọn thay thế ưu tiên)
  • Trạm ga trên cao ở phía Tây Delridge Way Southwest nằm giữa Southwest Dakota Street và Southwest Genesee Street (hai độ cao khác nhau của trạm ga đang được nghiên cứu)
 • Trạm Dakota Street Trên Cao có Độ Cao Thấp Hơn (Lựa chọn thay thế ưu tiên có bên thứ ba tài trợ)
  • Trạm trên cao ở phía Tây Delridge Way Southwest, đoạn từ Southwest Dakota Street đến Southwest Genesee Street (kết nối với Trạm Avalon trong đường hầm)
 • Trạm Ga Trên Cao Delridge Way
  • Trạm trên cao ở Delridge Way Southwest, phía Bắc Southwest Dakota Street (phần kết nối với cả Trạm Avalon trên cao và trong đường hầm đều đang được nghiên cứu)
 • Trạm Ga Trên Cao Andover Street
  • Trạm trên cao ở phía Tây Delridge Way Southwest và bắc Southwest Andover Street (phần kết nối với cả Trạm Avalon trên cao và trong tường chắn đều đang được nghiên cứu)

Xem Báo Cáo Tiến Độ Lập Kế Hoạch cho Trạm để biết thêm chi tiết (10MB).

Trạm Ga Trên Cao trên Dakota Street

Trạm Dakota Street Trên Cao có Độ Cao Thấp Hơn

Trạm Ga Trên Cao Delridge Way

Trạm Ga Trên Cao Andover Street