Denny

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm ga sau đây ở Trạm Denny.

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm dưới Westlake Avenue (kết nối với 5th Avenue và Đường Thay Thế Harrison)

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm Terry Avenue North (kết nối với 6th Avenue và Đường Thay Thế Republican)