Denny

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm ga sau đây ở Trạm Denny.

  • Trạm Ga Tàu Điện Ngầm trên Westlake Avenue (kết nối với 5th Avenue và Đường Thay Thế Harrison) (Phương án thay thế ưu tiên)
    • Trạm ga tàu điện ngầm dưới Westlake Avenue giữa Denny Way và 8th Avenue
  • Trạm Ga Tàu Điện Ngầm Terry Avenue North (kết nối với 6th Avenue và Đường Thay Thế Republican)
    • Trạm ga tàu điện ngầm dưới Terry Avenue North giữa Denny Way và John Street

Xem Báo Cáo Tiến Độ Lập Kế Hoạch cho Trạm để biết thêm chi tiết (6MB).

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm dưới Westlake Avenue (kết nối với 5th Avenue và Đường Thay Thế Harrison)

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm Terry Avenue North (kết nối với 6th Avenue và Đường Thay Thế Republican)