Chinatown-International District

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm sau đây ở Chinatown-International District.

Các ga trên Đại lộ 4 trong Đường hầm (Nông và Sâu)

Các ga trên Đại lộ 5 trong Đường hầm (Nông và Sâu)