Chinatown-International District

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm sau đây ở Chinatown-International District.

  • Các ga trên Đại lộ 4 trong Đường hầm (Nông và Sâu)
    • Trạm tàu điện ngầm ở 4th Avenue South, nằm ở phía Tây của International District/Chinatown Station hiện nay giữa South Jackson Street và Seattle Blvd South (độ sâu của hai trạm ga khác nhau đang được nghiên cứu)
  • Các ga trên Đại lộ 5 trong Đường hầm (Nông và Sâu)
    • Trạm tàu điện ngầm ở 5th Avenue South, nằm ở phía Tây của International District/Chinatown Station hiện nay giữa South Jackson Street và South Weller Street (độ sâu của hai trạm ga khác nhau đang được nghiên cứu)

Xem Báo Cáo Tiến Độ Lập Kế Hoạch cho Trạm để biết thêm chi tiết (13MB).

Các ga trên Đại lộ 4 trong Đường hầm (Nông và Sâu)

Các ga trên Đại lộ 5 trong Đường hầm (Nông và Sâu)