Interbay

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm ga sau đây ở Interbay.

Trạm Ga Trên Cao 17th Avenue (liên kết với Trạm Ga Trên Cao 14th Avenue)

Trạm Ga 17th Avenue Duy Trì (liên kết với Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 14th Avenue và Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 15th Avenue)

Trạm Ga Trên Cao 15th Avenue (liên kết với Trạm Ga Trên Cao 15th Avenue)