Interbay

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm ga sau đây ở Interbay.

  • Trạm Ga Trên Cao 17th Avenue (liên kết với Trạm Ga Trên Cao 14th Avenue) (Phương án thay thế ưu tiên)
    • Trạm ga trên cao ở 17th Avenue West theo hướng Tây Bắc của West Dravus Street
  • Trạm Ga 17th Avenue Duy Trì (liên kết với Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 14th Avenue và Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 15th Avenue) (Phương án thay thế ưu tiên khi có nguồn tài trợ bên thứ ba)
    • Trạm ga trên cao ở 17th Avenue West phía Tây Bắc của West Dravus Street
  • Trạm Ga Trên Cao 15th Avenue (liên kết với Trạm Ga Trên Cao 15th Avenue)
    • Trạm ga trên cao ở 15th Avenue West nằm giữa West Dravus Street

Xem Báo Cáo Tiến Độ Lập Kế Hoạch cho Trạm để biết thêm chi tiết (7MB).

Trạm Ga Trên Cao 17th Avenue (liên kết với Trạm Ga Trên Cao 14th Avenue)

Trạm Ga 17th Avenue Duy Trì (liên kết với Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 14th Avenue và Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 15th Avenue)

Trạm Ga Trên Cao 15th Avenue (liên kết với Trạm Ga Trên Cao 15th Avenue)