Seattle Center

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm ga sau đây ở Seattle Center.

Xem Báo Cáo Tiến Độ Lập Kế Hoạch cho Trạm để biết thêm chi tiết (5MB).

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm Republican Street (kết nối với 5th Avenue và Đường Thay Thế Harrison)

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm Mercer Street (kết nối với 6th và Đường Thay Thế Republican)