Smith Cove

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm ga sau đây ở Smith Cove.

Trạm Ga Trên Cao Galer Street

Trạm Ga Trên Cao Prospect Street

Trạm Ga Duy Trì trên Prospect Street