Smith Cove

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm ga sau đây ở Smith Cove.

  • Trạm Ga Trên Cao Galer Street (Phương án thay thế ưu tiên)
    • Trạm ga trên cao Elliott Avenue West theo hướng Tây ôm từ hai phía West Galer Street
  • Trạm Prospect Street Trên Cao (Gắn Liền với Lựa Chọn Thay Thế Trạm Prospect Street/15th Avenue)
    • Trạm ga trên cao Elliott Avenue West theo hướng Tây trên West Prospect Street
  • Trạm Prospect Street trong Đường Có Tường Chắn (Gắn Liền với Lựa Chọn Thay Thế Trạm Prospect Street/Central Interbay)
    • Trạm ga cấp dưới Elliott Avenue West theo hướng Tây trên West Prospect Street

Xem Báo Cáo Tiến Độ Lập Kế Hoạch cho Trạm để biết thêm chi tiết (9MB).

Trạm Ga Trên Cao Galer Street

Trạm Ga Trên Cao Prospect Street

Trạm Ga Duy Trì trên Prospect Street