SODO

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm sau đây tại SODO.

  • Trạm Ga Đồng Mức (Phương án thay thế ưu tiên)
    • Trạm ga đồng mức ở phía Tây của trạm SODO hiện tại
  • Tùy Chọn Trạm Ga Đồng Mức Phía Nam
    • Trạm ga đồng mức và trạm ga SODO hiện có sự dịch chuyển gần hơn đến Lander Street
  • Trạm Ga Hỗn Hợp
    • Trạm ga trên cao và Trạm Ga SODO hiện có sự dịch chuyển gần hơn đến Lander Street

Xem Báo Cáo Tiến Độ Lập Kế Hoạch cho Trạm để biết thêm chi tiết (6MB).

Trạm Ga Đồng Mức

Tùy Chọn Trạm Ga Đồng Mức Phía Nam

Trạm Ga Hỗn Hợp