SODO

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm sau đây tại SODO.

Trạm Ga Đồng Mức

Tùy Chọn Trạm Ga Đồng Mức Phía Nam

Trạm Ga Hỗn Hợp