South Lake Union

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm ga sau đây ở South Lake Union.

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm Harrison Street (kết nối với 5th Avenue và Đường Thay Thế Harrison) (Phương án thay thế ưu tiên)

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm Mercer Street (kết nối với 6th Avenue và Đường Thay Thế Republican)