South Lake Union

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm ga sau đây ở South Lake Union.

  • Trạm Ga Tàu Điện Ngầm Harrison Street (kết nối với 5th Avenue và Đường Thay Thế Harrison) (Phương án thay thế ưu tiên)
    • Trạm ga tàu điện ngầm dưới Harrison Street giữa Aurora Avenue North và Dexter Avenue North
  • Trạm Ga Tàu Điện Ngầm Mercer Street (kết nối với 6th Avenue và Đường Thay Thế Republican)
    • Trạm ga tàu điện ngầm ở phía Bắc của Mercer Street giữa Taylor Avenue North và State Route 99 / Aurora Avenue North

Xem Báo Cáo Tiến Độ Lập Kế Hoạch cho Trạm để biết thêm chi tiết (7MB).

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm Harrison Street (kết nối với 5th Avenue và Đường Thay Thế Harrison) (Phương án thay thế ưu tiên)

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm Mercer Street (kết nối với 6th Avenue và Đường Thay Thế Republican)