Stadium

Stadium

Việc xây dựng Trạm Ga Stadium thứ hai không nằm trong dự án đại diện thuộc kế hoạch ST3 đã được cử tri chấp thuận. Tuy nhiên, kế hoạch đã giả định rằng Trạm Ga Stadium hiện tại sẽ được xây dựng lại ở gần vị trí tương tự để phù hợp với việc xây dựng đường hầm mới tới Ballard. Công cuộc tái xây dựng này sẽ rất cần thiết cho Phương Án Thay Thế Trạm Ga Nông trên 4th Avenue thuộc Chinatown-International District.

Kế hoạch ST3 giả định rằng Trạm Ga Stadium sẽ chỉ phục vụ tuyến đi từ West Seattle đến Everett (vì tuyến Ballard sẽ chuyển sang một đường hầm tại vị trí đó).