Westlake

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm ga sau đây ở Westlake.

  • Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 5th Avenue (kết nối với 5th Avenue và Đường Thay Thế Harrison) (Phương án thay thế ưu tiên)
    • Trạm ga tàu điện ngầm dưới 5th Avenue giữa Pine Street và Pike Street
  • Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 6th Avenue (kết nối với 6th Avenue và Đường Thay Thế Republican)
    • Trạm ga tàu điện ngầm dưới 6th Avenue giữa Pine Street và Olive Way

Xem Báo Cáo Tiến Độ Lập Kế Hoạch cho Trạm để biết thêm chi tiết (9MB).

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 5th Avenue (kết nối với 5th Avenue và Đường Thay Thế Harrison) (Phương án thay thế ưu tiên)

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 6th Avenue (kết nối với 6th Avenue và Đường Thay Thế Republican)