Westlake

Sound Transit đang nghiên cứu các giải pháp thay thế trạm ga sau đây ở Westlake.

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 5th Avenue (kết nối với 5th Avenue và Đường Thay Thế Harrison) (Phương án thay thế ưu tiên)

Trạm Ga Tàu Điện Ngầm 6th Avenue (kết nối với 6th Avenue và Đường Thay Thế Republican)